Schedule An Appointment Today!
(760) 717-8485

Bikini & Brazilian Waxing

FULL BRAZILIAN WAX: $48
STRIP BIKINI WAX: $38
CLASSIC BIKINI WAX: $28
*PFB INGROWN GEL: $16

 

Escondido, CA: (760) 717-8485

Blush & Silk Waxing